Childhood & Youth

© 2017 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO / STEVEN KASHER GALLERY